Stanovy

 

                            Stanovy občanského sdružení  MAMA MUNDELE

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení :

Občanské sdružení MAMA MUNDELE        

 

                                                      Sídlo sdružení : Rynholec 210, Rynholec , okr. Rakovník, PSČ 271 01

 

Čl. II

Právní postavení sdružení

1. Občanské sdružení MAMA MUNDELE je dobrovolným , nevládním,     neziskovým  a nezávislým sdružením, sdružující fyzických či právnických osoby , vzniklým dle zákona č. 83/1990Sb., o sdružení občanů , v platném znění.

2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva

 

Čl. III

Cíl činnosti sdružení

1.    Cíl sdružení :

a) podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání

b) podpora a zakládání humanitárních a rozvojových projektů

c) aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů , zvyšování jejich kvalifikace

 

d)zajištění soběstačnosti a udržitelnosti jednotlivých projektů

 

e) zapojení obyvatel České republiky do projektů v Africe

 

f) zlepšování podmínek obyvatel v afrických zemích (především  demokratické republice Kongo ) a to s ohledem na místní tradice a kulturu.

 

g)průhledné financování veškerých aktivit sdružení

 

h) zastřešování aktivit, které přibližují kulturu a umění České republiky obyvatelům Afriky a prohlubování jejich znalostí o České republice.

                      

          

Čl.IV

Členství

1) Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba starší 18let , která souhlasí se stanovami a cíli sdružení

(členem sdružení se může stát každý občan České republiky,starší 18ti let, který má zájem se aktivně podílet na cílech činnosti sdružení, jestliže není občanem ČR tak minim. musí mít přechodný pobyt na území ČR)

2) Přihlášku ke členství přijímá předseda sdružení písemně.


3) Pro přijetí člena je třeba souhlas rady sdružení, která na nejbližším setkání rady bude o přijetí hlasovat

 

4) Členství vzniká dnem přijetí za člena

 

5) Sdružení vede evidenci členů

 

6) Členství zaniká :

a )vystoupením člena písemným oznámením radě

b) úmrtím člena

                      c) u právnické osoby jejím zrušením

d) zrušením členství na základě rozhodnutí rady sdružení

e) zánikem sdružení

                                            Čl. V

                                            Práva a povinnosti členů

1) Člen sdružení má právo:

                    a) Účastnit se jednání členské schůze

 b) být informován o veškeré činnosti sdružení , podílet se na ní a    využívat všech výhod , plynoucích z členství ve sdružení.

                   c) volit orgány sdružení

                    d) volit orgány sdružení a být volen do orgánů sdružení

 e)obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich  vyjádření

2) Člen sdružení má povinnost:

            a) dodržovat stanovy sdružení

            b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

            c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

            d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

            e) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou

 

        Čl. VI

          Orgány sdružení

         1)    Valná hromada

         2)    Rada sdružení

         3)    Předseda

 

                                                                                    Čl. VII

Valná hromada

 

1.  Valná  hromada je nejvyšším orgánem sdružení

        2.  Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení

         3.  Valnou hromadu svolává sdružení dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně . Rada svolá valnou hromadu vždy , když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

          4.  Valná hromada zejména :

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení     

b) volí na dobu dvou let členy rady

c)rozhoduje o počtu členů rady sdružení    

d) rozhoduje o zrušení členství 

e) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období 

 f) rozhoduje o zrušení sdružení

          5. Valná hromada je usnášení schopná , je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

          6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

          7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o  zrušení sdružení je přijato , jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

 

Čl. VIII

      Rada sdružení

1) Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnosti odpovídá valné hromadě.

2) Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z členů.

3) Rada má nejméně tři členy, jedním z nich jsou  předseda sdružení a místopředseda sdružení .

4) Radu svolává předseda nejméně jednou za tři měsíce

5) Rada zejména :

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru

b) koordinuje činnost sdružení

c) svolává valnou hromadu

d) rozhoduje o přijetí členů sdružení

e) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

6) Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem

7) K zajištění  činnosti sdružení může rada zřídit kancelář

8) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.

9) Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů

10) Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její právo moci rada.

 

Čl. IX

Předseda

 

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.

2. Předsedu volí rada sdružení.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

 

                                                                                                                               Čl. X

                                                                                                                   Zásady hospodaření

 

Např. Sdružení získává finanční prostředky na zabezpečení své činnosti od fyzický či právnických osob, prostředky v darované podobě od fyzických či právnických osob. Z takto získaných prostředků jsou zajišťovány všechny aktivity sdružení, které jsou v souladu s jeho cíli v bodě č.III., zejména na zapojení obyvatel České republiky do projektů v Africe a zastřešování aktivit, které přibližují kulturu a umění české Republiky obyvatelům Afriky, podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání.

 

Pro získávání finančních prostředků, zřídilo občanského sdružení Mama Mandele účet  č.ú. 4197596028/5500  kde bude sdružení shromažďovat finanční prostředky pro aktivity tohoto sdružení..

 

Čl. XI

Zánik sdružení

Sdružení zaniká :

1.     Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady.

2.      Rozhodnutím Ministerstva vnitra.

3.      Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

                                                                

 

XII.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy lze pozměnit či zrušit rozhodnutím nejméně tří čtvrtin hlasů všech členů valné hromady.